26.11.2020
Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

Uzņemšanas noteikumi

Skatīts: 5486

 

Uzņemšana 1.klasē:

Lai pieteiktu bērnu mācību uzsākšanai izglītības iestādes 1. klasē, sākot ar kārtējā gada 10.martu un līdz mācību gada sākumam vecāki ir tiesīgi saņemt šādu informāciju:

 • pašvaldības plānotais izglītojamo skaits tās administratīvajā teritorijā esošo izglītības iestāžu 1. klases nākamajam mācību gadam;
 • kārtība, kādā iesniedzami un izskatāmi iesniegumi uzņemšanai izglītības iestādes 1.klasē;
 • termiņi (ja pašvaldība tādus ir noteikusi) un kārtība, kādā reģistrējami iesniegumi uzņemšanai izglītības iestādēs 1.klasē.

Vecāki, piesakot bērnu uzņemšanai 1.klasē, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz šo noteikumu 6. un 7.punktā minētos dokumentus, pievienojot izziņu par apgūto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai skolai vai par to, ka tā tiek apmeklēta. Ja minētā programma ir apgūta ģimenē, vecāki par to rakstiski informē izglītības iestādi.

Ja bērns izglītības iestādē netiek uzņemts, direktors sniedz vecākiem argumentētu rakstisku atbildi. Direktors par atteikumu informē pašvaldības izglītības pārvaldi, un pašvaldības izglītības pārvalde sniedz vacākiem informāciju par brīvajām vietām citās attiecīgajā administratīvajā teritorijā esošajās izglītības iestādēs.

Ja bērns nav apguvis piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas skolai programmu, vecāki un skolas administrācija (direktore un sākumskolas direktores vietniece) pieaicinot sākumskolas skolotāju, izvērtē viņa gatavību uzsākt mācības

Lai apzinātu pirmklasnieku skaitu, kuri apmeklēs Jūrmalas skolas, tiek veikta bērnu reģistrācija datorsalikumā, kuri tiek iesniegti Izglītības nodaļā līdz katra gada 15.februārim.

Pieteikumi audzēkņu uzņemšanai skolā tiek reģistrēti pieteikumu iesniegšanas secībā.

Prioritāte uzņemt skolā:

 1. 5-6 gadīgie bērni, kuri apmeklē sagatavošanu Kauguru vidusskolā automātiski tiek pārcelti 1.klasē (vecāki raksta iesniegumu līdz 1.aprīlim);
 2. bērni, kuru māsas vai brāļi mācās šajā skolā;
 3. bērni ar veselības problēmām (kuri dzīvo netālu no skolas);
 4. bērni, kuru vecāki (vecvecāki, radinieki) strādā skolā.

Dokumentu noformēšana, uzņemot izglītojamo skolā:

Pieņemot izglītojamo skolā, vecākus/aizbildņus vai izglītojamo (vecākus par 16 gadiem) skola iepazīstina ar skolas:

 • reģistrācijas apliecību;
 • akreditācijas lapu;
 • nolikumu;
 • iekšējās kārtības noteikumiem;
 • licencēto(-ajām) izglītības programmu(-ām);
 • izglītības programmas(-u) akreditācijas lapu(-ām).

Dokumentācija atrodas pie lietvedes. Par iepazīšanos ar šiem dokumentiem apliecina vecāku/aizbildņu vai izglītojamā (vecāku par 16 gadiem) paraksts iesniegumā.

Lai izglītojamo pieteiktu un uzņemtu skolā, vecāki vai izglītojamais (vecāks par 16 gadiem) iesniedz direktoram adresētu iesniegumu (atbilstošs skolas paraugam). Tajā norāda:

 • izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu;
 • izglītojamā deklarēto un faktisko dzīves vietu mācību laikā;
 • izvēlēto izglītības programmu.

Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

 • veselības stāvokļa raksturojušus dokumentus, tā ir medicīniskā karte 026/U un potēšanas karte 063/U vai izraksts no potēšanas pases vai citu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izsniegts personas veselības stāvokli raksturojošs dokuments;
 • iepriekš iegūtās izglītības (ja tāda ir) apliecinošs dokuments (pamatizglītības apliecība vai skolēnu personas lieta ar atzīmju izrakstu, vai izziņa no pirmskolas iestādes);
 • izglītojamo pases vai dzimšanas apliecības (dzimšanas zīmes) kopija vai noraksts (salīdzināts ar oriģinālu).

Lietvede reģistrē iesniegumu saņemto dokumentu reģistrā iesniedzēja klātbūtnē, salīdzina iegūto izglītību apliecinošo dokumentu kopijas ar oriģinālu un apliecina kopiju pareizību ar parakstu un zīmogu.

Izglītojamo uzņemšanu skolā noformē ar direktora rīkojumu. Tajā norāda klasi, izvēlētās izglītības programmas klasifikācijas kodu un tās nosaukumu.

Lietvede veic atbilstošu ierakstu izglītojamo reģistrācijas un uzskaites grāmatā un norāda:

 • izglītojamā kārtas numuru (tas ir tāds pats kā viņa personas lietas numurs);
 • izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu;
 • klasi, kurā izglītojamais uzņemts (rīkojuma datums, numurs);
 • izglītojamā dzīvesvietas adresi.

Divu nedēļu laikā pēc izglītojamā uzņemšanas izdara ierakstu par izglītojamo elektroniskajā reģistrā.

Pēc uzņemšanas izglītojamajam iekārto personas lietu (ja izglītojamais pāriet no vienas skolas uz citu, personas lieta tiek turpināta) kurai pievienojami dokumenti:

 • iesniegums;
 • izglītojamā pases vai dzimšanas apliecības (dzimšanas zīmes) kopija vai noraksts (salīdzināts ar oriģinālu);
 • izziņa no pirmskolas iestādes vai atzīmju izraksts;
 • izglītojamā dzīves vietas deklarēšanas izziņa. Ja bērns netiek uzņemts skolā, direktors sniedz argumentētu rakstveida atbildi vecākiem.