15.06.2021
Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

Normatīvie dokumenti

Skatīts: 5825

Personas datu aizsardzības noteikumi

Kārtība par mācību procesa organizēšanu izglītības iestādē, ievērojot epidemioloģisko situāciju COVID - 19 laikā

Par izglītojamo pieteikšanu un uzņemšanu 1.klasē

Ētikas kodekss

Attīstības plāns 2018./2019. m.g. - 2020./2021 m.g.

Skolas pašnovērtējuma ziņojums

Skolas nolikums

Darba kārtības noteikumi

Iekšējās kārtības noteikumi

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Iekšējas kārtības noteikumi pirmsskolas bērniem

Pagarinātās dienas grupas darba kārtība

Bibliotēkas lietošanas kārtība

Audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanas kārtība

Kārtība, kādā izglītojamie tiek iepazīstināti ar Iekšējās kārtības un drošības noteikumiem

Kārtība, kādā strādāt ar skolēniem un viņu ģimenēm gadījumos, kad ir neattaisnoti skolas kavējumi un ilgstoša nesekmība

Kārtība, kādā organizējamas mācību priekšmetu nedēļas

Darbinieku tālākizglītības vajadzību nodrošināšanas kārtība

Kārtība vecāku informēšanai par skolēna sasniegumiem

Kārtība, kādā organizējama projektu nedēļa

Kārtība, kādā tiek organizētās mācību ekskursijas un pārgājieni

Kārtība, kādā tiek apstiprināta darba drošības noteikumu ievērošanas instrukcijas

Kārtība informācijas apmaiņa par skolēniem no sociālā riska ģimenēm starp skolas sociālo pedagogu un pilsētas sociālajiem darbiniekiem

Kārtība, kādā noris informācijas apmaiņa starp skolu un vecākiem

Kārtība materiāli tehnisko līdzekļu un mācību līdzekļu uzglabāšanai un izmantošanai

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas dokumentu aprites kārtība

Kārtība, kādā notiek bērnu atvešana uz iestādi un izņemšana no tās

Kārtība, kā rīkoties ja ir konstatēta vardarbība vai prettiesiskā darbība pret bērnu

Maksas pakalpojumi