05.04.2020
Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

Ārkārtas situācijas darba gaita

Ārkārtas situācijas laikā mūsu skola izmantos šādas vietnes:

1. E-klase => skolēnu/vecāku/skolotāju saziņai un darbu saņemšanai => šeit

Pamācība e-klases lietošanā šeit

E-klases pasta etiķete  šeit

2. Ms Team => videokonference, saziņa starp skolēnu un skolotāju. Pamācība kā pievienoties katram vecākam un skolēnam nosūtīta e-klasē un  šeit

Pamācība Ms team lietošanā šeit

Skolēnam jāseko līdzi katrai mācību stundai e-klasē!

 LŪDZU VISIEM IZLASĪT UN IEPAZĪTIES!

Attālināta mācību procesa organizēšanai vecākiem <= Nospiest uz saites

Attālināta mācību procesa organizēšanai skolēniem <= Nospiest uz saites

Attālināta mācību procesa organizēšanai skolotājiem<= Nospiest uz saites

 

 

 

Atbalsta pasākumi iedzīvotājiem ārkārtas situācijā

Jūrmalas pilsētas dome 27.martā ārkārtas sēdē apstiprināja atbalsta pasākumus pilsētas iedzīvotājiem, kurus ietekmējušas ārkārtas situācijas radītās sekas. Prioritāte ir nodrošināt atbalstu tām iedzīvotāju grupām, kuras ir maznodrošinātas, trūcīgas vai atrodas riska grupā vai krīzes situācijā.

  • Jau no šīs nedēļas sākuma pašvaldība visiem bērniem trūcīgās un maznodrošinātās ģimenēs, kuri šajā laikā nevar saņemt pusdienas izglītības iestādēs, piegādā siltu ēdienu, un pašvaldība ēdiena vai pārtikas piegādi pusdienu pagatavošanai bērniem šīm ģimenēm nodrošinās līdz ārkārtējās situācijas beigām. Šādu atbalstu saņem 54 ģimenes, kurās kopumā ir vairāk nekā 100 bērnu.

Kā saņemt atbalstu? Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde sazinās ar ģimenēm ar bērniem, kurām ir noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, un nodrošina silto pusdienu piegādi bezkontakta veidā ģimenes dzīvesvietā.

  • Pašvaldība ar pārtikas pakām 50 eiro vērtībā nodrošinās Jūrmalas daudzbērnu ģimenes vienu reizi trīs nedēļu periodā.

Labklājības pārvalde sazinās ar daudzbērnu ģimenēm, kuras ir sociālā dienesta redzeslokā, un nodrošina pārtikas pakas piegādi bezkontakta veidā ģimenes dzīvesvietā. Citas daudzbērnu ģimenes, kurām nepieciešams atbalsts, aicinātas sazināties ar Labklājības pārvaldi pa tālr.:26607439

  • Iedzīvotāji, kuriem ir piešķirts pašvaldības aprūpes mājās pakalpojums, tiks nodrošināti ar pārtikas pakām 35 eiro vērtībā reizi nedēļā.

Kā saņemt atbalstu? Aprūpes mājās pakalpojuma saņēmējiem pārtikas pakas tiks nogādātas dzīvesvietā. Ja ir radusies nepieciešamība saņemt pakalpojumu “Aprūpe mājās”, aicinām sazināties ar Labklājības pārvaldi pa tālr.:26607439

  • Pārtikas pakas 35 eiro vērtībā reizi nedēļā tiks piegādātas tiem Jūrmalas iedzīvotājiem, kuriem ir laboratoriski apstiprināta Covid-19 saslimšana vai kuri atrodas pašizolācijā (ja tās ir noteiktas kā Covid-19 infekcijas slimības kontaktpersonas) un kuriem nav iespējas saņemt atbalstu pārtikas piegādē no ģimenes locekļiem un nav līdzekļu pārtikas iegādei. Tāpat pārtikas pakas 35 eiro vērtībā reizi nedēļā būs pieejamas iedzīvotājiem no Covid-19 infekcijas riska grupas, pamatojoties uz ārstniecības personas atzinumu, kuriem nav iespējas saņemt atbalstu pārtikas piegādē no ģimenes locekļiem un nav līdzekļu pārtikas iegādei.
  • Pašvaldība nodrošinās Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta komplektu piegādi tiem cilvēkiem, kuri atrodas pašizolācijā (mājas karantīnā) vai kuriem laboratoriski apstiprināta Covid-19 diagnoze un kuriem nav iespējas saņemt atbalstu pārtikas piegādē no tuviniekiem.

Kā saņemt atbalstu?  Jāvēršas  Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldē, zvanot uz tālr. 26607439 vai rakstot e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: none; color: #b18651;">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., apliecinot piederību minētajai iedzīvotāju kategorijai un norādot:

- vārdu un uzvārdu, personas kodu;

- dzīvesvietas adresi, tālruni saziņai;

- savu ģimenes ārstu;

- pašizolācijas iemeslu.

Rīkojums

rikojums21

Latvijas valdības paziņojums

Lai efektīvāk ierobežotu COVID-19 izplatību Latvijā, valdība nolēmusi paplašināt piesardzības un drošības pasākumus ārkārtējās situācijas laikā. Ierobežojumi skars gan izglītības iestāžu darbu, gan pulcēšanos publiskās vietās, pārvietošanos ārpus valsts robežām un citas jomas.

Sākot no 16. marta, pirmsskolas izglītības iestādēm un iestādēm, kas nodrošina bērnu pieskatīšanu, būs jānodrošina dežūrgrupu darbība, lai pieskatītu bērnus, kuru vecākiem tas nav iespējams. Lai saņemtu šādu pakalpojumu, vecākiem pirmsskolas izglītības iestādē būs jāiesniedz rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene pēdējo 14 dienu periodā nav bijuši ārvalstīs un nav bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai to kontaktpersonām. Tāpat šajā apliecinājumā vecākiem jānorāda, ka nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.

Mācību process izglītības iestādēs joprojām norisināsies attālināti, un centralizētie svešvalodu eksāmeni tiek pārcelti uz datumiem laikposmā no 2020. gada 12. maija līdz 15. maijam.

Tāpat arī neatkarīgi no apmeklētāju skaita tiek aizliegti visi publiskie svētku, piemiņas, izklaides, kultūras, sporta un atpūtas pasākumi, tai skaitā naktsklubos un diskotēkās. Aizliegtas arī sapulces, gājieni, piketi un reliģiskā darbība pulcējoties.

Tiek ierobežota arī neorganizēta pulcēšanās kultūras, izklaides, atpūtas, sporta un reliģisko norišu vietās vairāk nekā 50 cilvēkiem vienlaikus. Kultūras, izklaides, sporta un citu atpūtas vietu darba laiks ir ne ilgāks kā līdz plkst. 23.00.

Sākot ar 17. martu, tiks atcelti starptautiskie pasažieru pārvadājumi caur lidostām, ostām, ar autobusiem un dzelzceļa transportu. Tāpat no 17. marta personām un transportlīdzekļiem aizliegts pārvietoties caur lidostu, ostu, dzelzceļa un autoceļu robežšķērsošanas vietām – gan pierobežā, gan Eiropas Savienības ārējā robežā. Šis aizliegums neattiecas uz kravu pārvadājumiem.

Minētie ierobežojumi pārvietoties caur lidostu, ostu, dzelzceļa un autoceļu robežšķērsošanas vietām neattiecas arī uz tiem Latvijas Republikas valstspiederīgajiem, kas vēlas atgriezties Latvijā. Tāpat tas neattiecas uz ārzemniekiem, kuru pastāvīgā dzīves vieta ir Latvijā un kas vēlas šeit atgriezties, vai tiem ārzemniekiem, kas vēlas atstāt Latviju.

Šajā laikā Ekonomikas ministrija sadarbībā ar tirgotājiem ieviesīs pasākumus, lai nodrošinātu sociālo distancēšanos tirdzniecības vietās.

Gadījumos, kad netiks ievēroti visi minētie drošības pasākumi, tiks piemērota atbilstoša administratīvā vai kriminālā atbildība.

Uzņēmumiem ārkārtējās situācijas laikā primāri ir jānodrošina pārtikas, zāļu un pirmās nepieciešamības preču un to ražošanai nepieciešamo izejvielu piegāde.

 

Чтобы более эффективно ограничить распространение COVID-19 в Латвии, правительство решило в период чрезвычайной ситуации усилить меры предосторожности и безопасности. Ограничения коснутся работы образовательных учреждений, собраний в общественных местах, пересечения государственной границы и другие области. 

Начиная с 16 марта дошкольные учебные заведения и учреждения по уходу за детьми должны будут организовать работу дежурных групп для присмотра за детьми, родители которых не могут это обеспечить. Чтобы получить эту услугу, родители должны будут предоставить дошкольному учреждению письменное заявление, подтверждающее, что ребенок и его семья в течение последних 14 дней не были за границей и не общались с больными вирусом Covid-19 или их контактными лицами. В этом заявлении также должно быть указано, что у родителей нет иной возможности обеспечить присмотр за ребенком.

Процесс обучения в учебных заведениях по-прежнему будет дистанционным, а централизованные экзамены по иностранному языку будут перенесены на даты в период с 12 - 15 мая 2020 года.

Все памятные, развлекательные, культурные, спортивные и другие общественные мероприятия, включая мероприятия, проводимые в ночных клубах и дискотеках, запрещены, независимо от количества посетителей. Запрещены также митинги, шествия, пикеты и религиозные мероприятия.

Запрещены также все неорганизованные собрания более чем по 50 человек одновременно в местах культуры и отдыха, развлекательных, спортивных и религиозных местах. Время работы культурно-развлекательных, спортивных и других мест отдыха не дольше 23:00.

С 17 марта будут отменены все международные пассажирские перевозки через аэропорты, порты, автобусы и железнодорожным транспортом. Аналогичным образом, с 17 марта запрещается перемещение людей и транспортных средств через аэропорты, порты, железнодорожные и автомобильные пункты пересечения как внешних, так и внутренних границ Европейского союза. Этот запрет не распространяется на перевозку грузов.

Вышеупомянутые ограничения на передвижение через аэропорты, порты, железнодорожные и автомобильные пункты пересечения границы не распространяются на тех граждан Латвийской Республики, которые хотят вернуться в Латвию. Не распространяются они и на иностранцев, которые постоянно проживают в Латвии и хотят сюда вернуться, а также на иностранцев, желающих покинуть Латвию.

В период чрезвычайной ситуации Министерство экономики в сотрудничестве с предприятиями торговли введут меры по обеспечению социального дистанцирования в местах торговли.
 
В случаях несоблюдения любой из вышеперечисленных мер безопасности наступает соответствующая административная или уголовная ответственность.

Предприятиям в период чрезвычайной ситуации в первую очередь необходимо обеспечить поставки продуктов питания, лекарств, предметов первой необходимости и сырья для их производства.

___________________________________________________________________________

The government has decided to extend the precautionary and security measures during the emergency situation in order to prevent more effectively the spread of COVID-19 in Latvia. The restrictions will affect the work of educational establishments, public assembly, movement outside the state borders and other areas.

From 16 March onwards, pre-school educational establishments and institutions providing childcare will have to ensure the work of ‘on-duty’ groups that will look after those children whose parents are unable to do so. To receive this service, parents have to submit a written statement informing that the child and family have not visited any COVID-19 affected country and have not been in contact with COVID-19 infected persons or contact persons. The statement should also include information that parents do not have any other possibility of providing childcare.

The training process in educational establishments will continue to take place remotely, and centralized foreign language exams are postponed to the period from 12 May and 15 May 2020.

In addition, all events relating to public holidays, commemorations, entertainment, culture, sports and recreational activities, incl. in nightclubs and discotheques, are prohibited irrespective of the number of visitors. Meetings, demonstrations, pickets and religious activities involving the assembly are also prohibited.

Unorganized gatherings in cultural, entertainment, recreation, sports and religious venues for more than 50 people at the same time will also be limited. The office hours of cultural, entertainment, sports and other recreational areas will be no longer than until 23.00.

International passenger transport through airports, ports, by bus and rail transport will be cancelled as of 17 March. In addition, the movement of persons and vehicles through airport, port, railway and road border crossing points at the European Union’s external border, as well as at border crossing points intended for local border traffic will be banned from 17 March 2020.  This prohibition will not apply to the carriage of goods.

The above-mentioned restrictions to travel through airport, port, railway and road crossing points shall not apply to nationals of the Republic of Latvia who wish to return to Latvia.

Nor do they apply to foreign nationals whose permanent place of residence is in Latvia and who want to return here or to foreign nationals who want to leave Latvia.

During this period, the Ministry of Economics in cooperation with traders will introduce measures to ensure social distancing in trading venues.

In case of non-compliance with the above-mentioned measures, appropriate administrative or criminal liability will be imposed.

During the emergency situation, the companies have to primarily ensure the supply of food, medicinal products, essential goods and raw materials necessary to produce these products.

Apsveicam skolēnus ar panākumiem

kotlarovs

polina kamanjana

Nedēļas darba plāns

 Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas nedēļas darba plāns

marts otra

Jaunumi

vuala

 

Starptautiskais konkurss matemātikā

kengurs

Vakanču gadatirgus

Jūrmalas Vakanču gadatirgus 2020

Jūrmalas pilsētas dome šī gada 26. martā no plkst. 14.00 līdz 17:00 aicina skolēnus uz "Jūrmalas Vakanču gadatirgus 2020" Kauguru kultūras namā. Raiņa ielā 110, Jūrmalā. 

Vakanču gadatirgū jauniešiem būs iespēja satikties ar darba devējiem, lai vienotos par darba iespējām vasaras periodā un iespējams arī nākotnē. Darba devēji jauniešus informēs par vakancēm, darba nosacījumiem, karjeras izaugsmes iespējām, kā arī veikt pirmās darba intervijas ar piemērotākajiem kandidātiem uz brīvajām vakancēm.

VG 2020

Hakatons skolēniem 2020

Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija (LATA) un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (UR) no 2020. gada 2. aprīļa līdz 7. maijam organizē skolēniem Brīvo datu hakatonu. 

 

Reģistrācija ir atvērta uzsākšanas semināram 2. aprīlī līdz 30. martam šeit:

Turpat aicinām iepazīties ar hakatona norisi, atbalstītājiem, mentoriem un balvām.

 

KAS VAR PIEDALĪTIES?

 Hakatonā var piedalīties ikviens Latvijas vispārizglītojošo, profesionālo izglītības iestāžu, interešu izglītības iestādes audzēknis.


KĀDAM JĀBŪT DALĪBNIEKU VECUMAM? 

Ieteicamais vecumposms: 10.-12. klases.


CIK CILVĒKU VAR BŪT KOMANDĀ?

Komandas lielums 1-5 skolēni.

KAS VAR REĢISTRĒT KOMANDU?  

Katrai komandai jābūt piesaistītam vienam ekspertam - skolotājam vai citam pilngadīgam ekspertam. Piemēram, kā eksperts var būt kāda bērna vecāks (tēvs, māte). Viens skolotājs - eksperts var būt piesaistīts vairākām skolēnu komandām. Komandu jāreģistrē ekspertam - skolotājam.

KAD IR REĢISTRĀCIJAS TERMIŅŠ? 2. aprīļa hakatona uzsākšanas semināram jāpiereģistrējas līdz 30. martam.

Uzsākšanas seminārs notiks Rīgā - Uzņēmumu reģistra un LIAA zālē!

VAI IR DALĪBAS MAKSA? Nē, dalība hakatonā ir bez maksas.

VAI IKVIENS VARĒS PIEDALĪTIES 2. APRĪĻA UZSĀKŠANAS SEMINĀRĀ? 

Nē, vietu skaits ir ierobežots. Plānoti 75 dalībnieki, ieskaitot skolotājus. Komandām, kam nebūs iespēja piedalīties 2. aprīļa seminārā, tiks nodrošināta iespēja  pieteikt savas idejas elektroniski.

Ja Tavu skolēnu vidū ir hakeri,kam patīk maratons, pieņemiet izaicinājumu!

 

Hakatona 2020 atslēgas vārdi:  uzņēmējdarbīgs skolēns - jaunietis, uzņēmība, uzņēmējs, uzņēmums, uzņemties, sabiedrība, tīklošana, dati iedvesmo.

hakatons